DZ J.U. Dom zdravlja Travnik

Address: Vezirska 1
City: Travnik
Description of services:
Služba opće primarne zdravstvene zaštite sa kućnim liječenjem
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za zaštitu pretškolske i školske djece sa patronažom
Antituberkulozni dispanzer (ATD)
Služba za zdravstvenu zaštitu usta i zuba
Služba za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika ( sa specijalistima po ugovoru: hirurg, internista, neuropsihijatar )
Higijensko-epidemiološka služba)
Laboratorijska dijagnostika
Radiološka dijagnostika
Centar za mentalno zdravlje
Dermatološka ambulanta


E-mail:
Phone: +387 30 511-761
Web address:


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more