DZ J.U. Dom zdravlja Donji Vakuf-dio

Address: 770. slavne brdske brigade 8
City: Donji Vakuf
Description of services:
Služba za opću zdravstvenu zaštitu sa ambulantama porodične medicine
Služba za zaštitu predškolske djece
Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu
Služba za hitnu medicinsku pomoć
Služba za polivalentnu patronažu
Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu
Služba za zaštitu zuba i usta
Služba za laboratorijsko-dijagnostičke pretrage
Služba za specijalističko-konsultativne zdravstvene usluge (opća interna medicina; opća hirurgija,neurologija; otorinolaringologija, oftalmologija; ortopedija, dermatovenerologija; pedijatrija; ortodoncija; pedodoncija; stomatološka  protetika; radiološka dijagnostika)E-mail: domzdrdv@bih.net.ba
Phone: 030/260-810 / 030/260-811
Web address: http://domzdrdv.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more