KC J.Z.U. Univerzitetsko klinički centar Tuzla

Address: Trnovac bb
City: Tuzla
Description of services:
Klinika za interne bolesti (Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu; Odjeljenje za kardiologiju; Odjeljenje za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega; Odjeljenje za gastroenterologiju i hepatologiju;Odjeljenje za endokrinologiju; Odjeljenje za reumatologiju; kabineti za: transplantaciju,endoskopiju,interventni ultrazvuk, ergometriju i spirometriju, holter, CAPD, ultrazvuk srca, kardiomiopatije, UZ pregled lokomotornog aparata; Ambulate : Prijemna, kardiološka, nefrološka, reumatološka, gastroenterološka, za endokrinologiju i metaboličke bolesti, za inflamatorne bolesti crijeva,hepatološka) 
Klinika za hirurgiju (Odjeljenje za opštu abdominalnu hirurgiju, Odjeljenje za hepatobiliopankreatičnu hirurgiju, Odjeljenje za kolorektalnu hirurgiju, Odjeljenje za grudnu hirurgiju, Odjeljenje za urologiju; Kabineti za: ultrazvuk abdomena, za cistoskopiju , za ESWL;Ambulante : Prijemna, za abdominalnu hirurgiju, za opštu hirurgiju,urološka, za torakalnu hirurgiju )
Klinika za kardiovaskularne bolesti (Odjeljenje interventne kardiologije;Odjeljenje kardiohirurgije; Odjelenje vaskularne i interventne hirurgije; Odjeljenje intenzivne njege i kardioanestezije (uz jedinicu poluintenzivne njege) ; Ambulante: Prijemna/specijalistička kardiovaskularna hirurška ambulanta, Prijemna/specijalistička interventno-kardiološka ambulanta )
Klinika za ortopediju i traumatologiju (Ortopedsko-traumatološko odjerljenje; Odjeljenje za aloplastiku i sportsku traumu; Vertebrološko odjeljenje; Septičko odjeljenje; Odjeljenje dječije ortopedije,
Klinika za neurohirurgiju
Klinika za obolesti grla uha i nosas
Klinika za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju ( Odjeljenje za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju;Odjeljenje za maksilofacijalnu hirurgiju, Odjeljenje za dnevnu hirurgiju; Prijemna ambulanta, Specijalistička ambulanta za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju, Specijalistička ambulanta za maksilofacijalnu hirurgiju)
Klinika za očne bolesti (Odjeljenje za operativno liječenje; Odjeljenje za dnevnu hirurgiju, Odjeljenje za upalna i degenerativna oboljenja oka, Odjeljenje za dječiju oftaslmologiju; OPERACIONI BLOK; Kabinet za glaukom sa perimetrijom, Kabinet za kontaktne leće, Kabinet za UZ dijagnostiku, Kabinet za lasersku mikrohirurgiju , Kabinet za liječenje ambliopije i strabizma, Kabinet za OCT; Prijemna i oftalmološka ambulata)
Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju (Odjeljenje za anesteziju; Odjeljenje za intenzivnu terapiju I i II; Anesteziološka ambulanta, Ambulanta za terapiju bola)
Klinika za ginekologiju i akušerstvo (Porođajno odjeljenje; Odjeljenje za novorođenčad; Odjeljenje za patologiju trudnoće; Odjeljenje ginekologije sa poluintezivnom njegom; Odjeljenje za dnevnu hirurgiju; Kabineti za ultrazvuk, kolposkopiju, Color-dopler; Ambulante: Prijemna, Opšta ginekološka, Perinatološka, Onkološka, Ambulanta za sterilitet, Citološki laboratorij) 
Klinika za dječije bolesti ( Odjeljenje za intenzivnu terapiju i njegu; Odjljenje za poluintenzivnu njegu; Odjeljenje za dječiju hirurgiju; Odjeljenje za endokrinologiju, bolesti metabolizma i genetiku ; Odjeljenje za gastroenterologiju i mliječna kuhinja; Odjeljenje za hematologiju i onkologiju; Odjeljenje za neonatologiju; Odjeljenje za neurologiju; Odjeljenje za nefrologiju; Odjeljenje za reumatologiju, alergologiju i imunologiju; Odjeljenje za pulmologiju i kardiologiju; Kabineti za UZ, EEG, endoskopiju i respiratorni kabinet; Savjetovališta za promociju dojenja, za dijabedtes, za ishranu, za astmu; Ambulante: Prijemna i specijalističke ambulante)
Klinika za zarazne bolesti (Odjeljenje za poluintenzivnu njegu; Odjeljenje za infekcije CNS-a; Odjeljenje za AIDS, Respiratorne i karantenske bolesti, Odjeljenje za hepatitise; Odjeljenje za gastrointestinalne infekcije i oipne groznice;Odjeljenje za urinarne infekcije, zoonoze i nejasna febrilna stanja;  Kabineti za : hepatitise i profilaksu krvlju prenosivih infekcija; akutne crijevne infeksije, parazitologiju i endoskopiju; respiratorne infekcije; akutne urinarne infekcije i nejasna febrilna stanja; osipne groznice; AIDS i druga imunodeficijentna stanja sa savjetovalištem; dijagnostički (UZ, biopsija jetre, EKG); za tropske bolesti; infektivne bolesti trudnica sa savjetovalištem; za infekcije CNS sa EEG-om; Ambulante: prijemna i specijalistička)
Klinika za neurologiju ( Odjeljenje za cerebrovaskularne bolesti sa Jedinicom za liječenje moždanog udara; Odjeljenje za opštu neurologiju; Odjeljenje za kliničku neurofiziologiju i neuromišićne bolesti; Neurološka poliklinika, Prijemna ambulanta te ambulante za; cerebrovaskularne bolesti; poremećaje pokreta; neuromišićne bolesti; epilepsije;multiplu sklerozu; Defektološko-logopedska ambulanta)
Klinika za psihijatriju (Odjeljenje za akutna stanja i poluintenzivnu njegu; Odjeljenje za kliničku psihijatriju; Odjeljenje za socijalnu psihijatriju; Odjeljenje za traumatske stresne poremećaje; Odjeljenje za neurotske poremećaje i psihosomatiku, Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju; Kabinet za elektroencefalografiju i evocirane potencijale; Kabinet za elektrostimulativnu terapiju; Kabinet za katamnestičko praćenje psihotičnih poremećaja; Kabinet za psihijatrijsku genetiku; Kabinet za katamnestičko praćenje afektivnih poremećaja; Kabinet za dječiju psihijatriju; Kabinet za prevenciju ovisnosti o drogama; Kabinet za prevenciju ovisnosti o alkoholu; Kabinet za sistematsku desenzitizaciju i spiritualnu terapiju; Kabinet za psihijatrijsku epidemiologiju; Kabinet za psihogerijatriju; Kabinet za kliničku psihologiju i psihometriju; Kabinet za liaison psihijatriju; abinet za unapređenje mentalnog zdravlja mladih; Prijemna i specijalističke ambulante) 
Klinika za plućne bolesti ( Odjeljenje za poluintenzivnu njegu; Odjeljenje za nespecifične plućne bolesti; Odjeljenje za pulmoalergologiju; Odjeljenje za maligne bolesti; Odjeljenje za tuberkulozu; Bronhološki kabinet; Kabinet za funkcionalno ispitivanje respiratorne sposobnosti; RTG kabinet; Alergološki kabinet; Kabinet za polisomnografiju; Savjetovališta za: hronične i nespecifične plućne bolesti; alergijske bolesti pluća; tuberkulozhu pluća; maligne bolesti pluća; Prijemna ambulanta i specijalistička ambulanta)
Klinika za kožne bolesti ( Odjeljenje opšte dermatovenerologije; Odjeljenje za alergijska oboljenja; Kabineti za : alergologiju; kozmetologiju; flebologiju i hroniččne rane; fototerapiju; dermatohirurgiju; fizikalnu terapiju; Prijemna i specijalistička ambulanta)
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ( Odjeljenje za reumatološku rehabilitaciju; Odjeljenje za neurološku rehabilitaciju; Odjeljenje za rehabilitaciju hirurških i ortopedsko-traumatoloških bolesnika; Odjeljenje za rehabilitaciju djece; Odjeljenje za spinalne povrede; Odjeljenje za ranu rehabilitaciju; Odjeljenje za protetiku i ortotiku; Fizijatriska poliklinika koja se sasttoji iz : Kabineti za : osteoporozu; neurološku rehabilitaciju;  urodinamsko ispitivanje;  limfnu drenažu i vakuum kompresivnu terapiju; laseroterapiju, logopedski tretman; okupacionu, radnu terapiju i somatopedski tretman; fototerapiju; Fizioterapijsko odjeljenje u kome se provodi  elektro terapija, magnetoterapija, sonoterapija,  svi oblici terapije pokretom - kinezi terapija, funkcionalna i radna terapija, termo i hidro terapija; Prijemna ambulanta i 4 specijalističke ambulante)
Klinika za onkologiju, hematologiju i radioterapiju ( Odjeljenje za onkologiju; Odjeljenje za hematologiju; Odjeljenje za radioterapiju; Ambulante : Poliklinika sa dnevnom bolnicom; Prijemne onkološka i hematološka ambulanta; Specijalističke ambulante (onkologija, hematologija i radioterapija); Onkološki konzilij i hematološki konzilij )
Klinika za radiologiju i nuklearnu medicinu 
Zavod za kliničku farmakologiju  
Zavod za psihološku i socijalnu zaštitu ( Odjeljenje za psihološku zaštitu; Odjljenje za socijlanu zaštitu)
Urgentni centar
Centar palijativne njege (Hospisza ležeće bolesnike; Dnevni hospis; Dječiji hospis)
Poliklinika za labotaorijsku dijagnostiku (zavod za patologiju, zavod za mikrobiologiju, zavod za biohemiju)
Poliklinika za transfuziologiju (Odjeljenje za kolekciju krvi i komponenata krvlju, Odjeljenje za predtrnsfuziona ispitivanja, terapiju i distribuciju lijekova od krvi; Odjeljenje za imunohemotologiju, hemostazu i trombozu; Odjeljrenje za detekciju zaraznih bolesti prenosivih krvlju; Odjeljenje za proizvodnju komponenata krvi)
Služba za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenjaE-mail: info@ukctuzla.ba
Phone: +387 35 303 300 / +387 35 250 474
Web address: http://www.ukctuzla.ba/ukctuzla/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more