Hospital Kantonalna bolnica

Address: Darivalaca krvi 67
City: Bihać
Description of services:
Služba za anesteziju, reumatologiju i intenzivno liječenje
Centar urgentne medicine
Odjel ginekologija i akušerstvo ( prijemna odjeljenjska ambulanta, ginekologija, rodilište, operacioni trakt, ultrazvučni kabinet, citološki laboratorij)
Higijensko-epidemiološka i DDD služba
Interni odjel ( 5 odsjeka : gastroenterologija i hepatologija; kardiologija;endokrinologija i dijabetologij; nefrologija sa hemodijalizom; hematologija)
Kirurški odjel (7 odsjeka : opća kirurgija; abdominalna kirurgija; dječija kirurgija; grudna kirurgija; vaskularna kirurgija, neurokirurgija; plastična i rekonstruktivna kirurgija)
Odjel neonatologije
Odjel neuropsihijatrije ( 2 odsjeka : neurologija sa kabinetom za elektromioneurografiju i evocirane potencijale ( EMNG I EP) ; odsjek psihijatrije)
Odjel za infektivne bolesti
Odjel za kožno-venerične bolesti
Odjel za otorinolaringologiju
Odjel za zaštitu vida i očne bolesti
Odjel  onkologije
Centralni operacijski blok
Odjel ortopedija sa traumatologijom
Pedijatrijski odjel
Odjel za plućne bolesti
Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (prijemna ambulkanta, dvije specijalističke ambulante , sala za terapiju)
Služba za laboratorijsku dijagnostiku (hematološko-biohemijski laboratorij)
Služba za mikrobiologiju
Služba za patologiju (dvije jeduinice za patologiju i za citologiju)
Služba za radiologiju
Služba za transfuziju krvi (3 odsjeka : odsjek za uzimanje. Čuvanje i izdavanje krvi i krvnih preparata;odsjek za imunohematologiju; odsjek za serološka ispitivanja)
Konsultativno-specijalističke ambulanteE-mail: kabinet@kbbihac.ba
Phone: 037 318-800 / 037 318-880
Web address: http://www.kbbihac.ba/


Back
Go to top
Am I at Risk?
Thinking about should you test yourself on HIV or where to do that? Run this simple anonymous on-line questionare and find out whether or not you should test yourself…
Click to begin online test

Health
mapping

Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo* i Albanija nalaze se na listi država u kojima se ne preporučuje razboljeti jer je prema navodima International SOS-a u njima loša medicinska skrb, postoji mogućnost zaraze i infekcije, a nezadovoljavajuća je i zdravstvena infrastruktura.
Read more