Konsultant za zagovaranje za razvoj održivog finansiranja i mehanizama implementacije za populacije pod povećanim rizikom od HIV/AIDS – entitet Federacija Bosne i Hercegovine

Announcement date:

02 mart 2018

Lokacija: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine

Rok za dostavljanje prijava: 09.03.2018. do 12 sati

Period ugovora: 28 dana, period mart 2018 – novembar 2018


Ciljevi zagovaranja

 

Cilj zagovaračkih akcija je obezbjeđivanje integracije mobilnih centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (VCCT), modaliteta njihovog finansiranja i pružanja usluga u saradnji sa organizacijama civilnog društva u Bosni i Hercegovini u nacionalne zdravstvene sisteme (Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni). S obzirom da je pružanje usluga mobilnih VCCT timova prepoznato kao ključna u otkrivanju novih slučajeva HIV-a među populacijom pod povećanim rizikom (KAP), posebno među MSM populacijom kod koje je epidemija bila u porastu, veliki napor će se uložiti kako bi se osigurala održivost ovih usluga nakon isteka finansiranja od strane Globanog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije. Zagovaračke akcije su usmjerene prema entitetskim i kantonalnim vlastima, donosiocima odluka i fondovima zdravstvenog osiguranja.

 

Obaveze konsultanta


 1. Identifikacija ključnih aktera s ciljem ugovaranja sastanaka za postizanje ciljeva;

2. Savjetovanje projektnog osoblja u pripremi sastanaka i materijala za sastanke;

3. Zagovaranje kod entitetskih i kantonalnih vlasti, kao i fondova zdravstvenog osiguranja i Federalnog fonda solidarnosti za adekvatno budžetiranje programa prevencije HIV-a;

4. Zagovaranje s ciljem uspostavljanja punkta za savjetovanje i testiranje na HIV izvan medicinskih ustanova;

5. Zagovaranje kod ključnih aktera s ciljem lobiranja za povećanje budžeta za mobilne VCCT centre iz domaćih ili inostranih izvora finansiranja;

6. Sačinjavanje izvještaja o ishodima sastanaka.

 

Kvalifikacije i iskustvo


Obrazovanje:

-Diploma magistra medicinskih nauka

 

Iskustvo:

-Minimum 10 godina iskustva u polju HIV-a i AIDS-a;

-Minimum 10 godina iskustva u radu sa zdravstvenim sistemom u Bosni i Hercegovini;

-Iskustvo u reformi zdravstvenog sistema;

-Poznavanje BHS i engleskog jezika;

-Iskustvo u radu sa međunarodnim organizacijama, posebno Globanim fondom za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije;

-Poznavanje rada na računaru (MS Office paket);

-Posjedovanje vozačke dozvole.

 

Svi zainteresovani kandidati trebaju poslati CV i kratko motivaciono pismo, kao i finansijsku ponudu sa cijenom po danu konsultantskih usluga (sa uključenim troškovima transporta i smještaja) na e-mail: jniksic@aph.ba najkasnije do 09.03.2018. godine do 12 sati.

 

Tročlana komisija Udruženja „Partnerstvo za zdravlje" će analizirati pristigle ponude i obavijestiti kandidate o izboru najkasnije do ponedeljka, 12.03.2018. godine. Udruženje „Partnerstvo za zdravlje" zadržava pravo da sa izabranim konsultantom dogovori nižu cijenu od ponuđene u finansijskoj ponudi, u skladu sa sredstvima koja su predviđena u budzetu projekta.

Expiry date:

09 mart 2018